Thêm người dùng sudoer (có quyền dùng sudo)

Posted on January 16, 2008

1


Bạn cần thực hiện câu lệnh sau:

sudo usermod -G admin -a [ username ]

Câu lệnh trên đưa người dùng [username] vào trong nhóm admin để người dùng đó có thể sử dụng sudo.

Advertisements