Backup và restore subversion (svn)

Posted on January 15, 2008

1


Chúng ta sử dụng tool có sẵn của subversion là svnadmin để lưu toàn bộ một respository ra một file sau đó cũng dùng svnadmin để để đưa vào respository mới:

Lưu ra file:

svnadmin dump [đường dẫn đến respository] > [tên file]

Sau đó ngồi chờ vì với respository lớn thì khá lâu

Sau đó đưa vào respository mới:

svnadmin load [đường dẫn đến respository] < [file đã tạo khi dump]

Advertisements