Cài đặt DNS Server (Bind9) trên Ubuntu server 6.06

Posted on June 14, 2007

4


Môi trường cài đặt: cài đặt trên máy server có IP: 10.0.0.53

Đầu tiên bạn cài đặt bind9:

sudo apt-get install bind9 bind9-hosts dnsutils bind9-doc

Sau đó chúng ta sửa file cấu hình /etc/bind/named.conf, thêm đoạn sau vào:

zone “test.com” {
type master;
file “/etc/bind/zones/test.com.db”;
};

Bạn sửa test.com thành tên domain trong mạng của bạn.

Sau đó chúng ta tạo và sửa file /etc/bind/zones/test.com.db như sau (sudo vim /etc/bind/zones/test.com.db):

;
; BIND data file for local loopback interface
;
test.com. IN SOA server.test.com. admin.test.com. (
4 ; Serial
604800 ; Refresh
86400 ; Retry
2419200 ; Expire
604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@ IN NS server.test.com.

server IN A 10.0.0.53
may1 IN A 10.0.0.10
may2 IN A 10.0.0.12

Cuối cùng chúng ta khởi động lại dns server :

sudo /etc/init.d/bind9 restart

Advertisements