Sử dụng sudo mà không cần nhập password.

Posted on June 4, 2007

0


Để không phải nhập và mật khẩu mỗi lần sử dung sudo bạn có thể làm như sau:

Gõ vào Terminal:

sudo visudo

Sau đó tìm dòng

root ALL= (ALL) ALL

Sửa lại thành

root ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

Sau đó bạn save file lại thế là xong :).

Advertisements