Tải thêm phần mềm cho Ubuntu Feisty Fawn 7.04 (Thêm respository)

Posted on June 1, 2007

3


Respository giống như một cái kho phần mềm ở trên mạng, khi bạn cần cài đặt phần mềm gì bạn có thể tìm kiếm ở trên đó sau đó download về máy và cài đặt, ở trên này cũng chứa những bản cập nhật cũng như vá lỗi cho các phiên bản của Ubuntu, tất nhiên là để thuận tiện cho quá trình sử dụng thì Ubuntu đã có sẵn một ứng dụng để tìm kiếm, download phần mềm và tự động cài đặt đó là lệnh apt-get hoặc sử dụng ứng dụng có giao diện đồ họa là Synaptic. Tất nhiên là nguyên kho chứa của Ubuntu cung cấp cho ta thì không đủ hết phần mềm được nên ta sẽ phải thêm vào trong hệ thống của chúng ta kho chứa mới để cài đặt được nhiều phần mềm hơn. Có một kho chứa có nhiều phần mềm cần thiết cho các bạn sử dụng Ubuntu trong những công việc hàng ngày đó là Medibuntu.

Đầu tiên bạn mở file /etc/apt/sources.list ra bằng lệnh

sudo vim /etc/apt/sources.list hoặc sudo gedit /etc/apt/sources.list

Sau đó sửa lại nội dung file thành như sau

## See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to
## newer versions of the distribution.

## Add comments (##) in front of any line to remove it from being checked.
## Use the following sources.list at your own risk.  

## Uncomment deb-src if you wish to download the source packages

## If you have a install CD you can add it to the reposity using 'apt-cdrom add'
## which will add a line similar to the following:
#deb cdrom:[Ubuntu 7.04 _Feisty Fawn_ - Beta i386 (20070322.1)]/ feisty main restricted
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ feisty main restricted
#deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ feisty main restricted

## Major bug fix updates produced after the final release of the
## distribution.
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ feisty-updates main restricted
#deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ feisty-updates main restricted

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
## your rights to use the software. Also, please note that software in
## universe WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu security
## team.
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ feisty universe
#deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ feisty universe

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
## your rights to use the software. Also, please note that software in
## multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu
## security team.
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ feisty multiverse
#deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ feisty multiverse

## Uncomment the following two lines to add software from the 'backports'
## repository.
## N.B. software from this repository may not have been tested as
## extensively as that contained in the main release, although it includes
## newer versions of some applications which may provide useful features.
## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review
## or updates from the Ubuntu security team.
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ feisty-backports main restricted universe multiverse
#deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ feisty-backports main restricted universe multiverse

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu feisty-security main restricted
#deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu feisty-security main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu feisty-security universe
#deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu feisty-security universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu feisty-security multiverse
#deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu feisty-security multiverse

## PLF REPOSITORY (Unsupported.  May contain illegal packages.  Use at own risk.)
## Medibuntu - Ubuntu 7.04 "feisty fawn"
## Please report any bug on https://launchpad.net/products/medibuntu/+bugs
deb http://medibuntu.sos-sts.com/repo/ feisty free non-free
#deb-src http://medibuntu.sos-sts.com/repo/ feisty free non-free

## CANONICAL COMMERCIAL REPOSITORY (Hosted on Canonical servers, not Ubuntu
## servers. RealPlayer10, Opera, DesktopSecure and more to come.)
deb http://archive.canonical.com/ubuntu feisty-commercial main

## enlightenment e17 beta, use at your own risk
## E17 is in Beta and may break or break your system
#deb http://edevelop.org/pkg-e/ubuntu feisty e17
#deb http://e17.dunnewind.net/ubuntu feisty e17
#deb-src http://edevelop.org/pkg-e/ubuntu feisty e17

Để cập nhật lại apt-get bạn dùng lần lượt các lệnh sau:

wget -q http://packages.medibuntu.org/medibuntu-key.gpg -O- | sudo apt-key add –

sudo apt-get update.

Hẹn gặp lại các bạn ở các bài việt sau, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt các phần mềm phổ biến từ kho chứa phần mềm mà chúng ta mới thêm vào này.

Advertisements
Posted in: Kỹ thuật, Linux