Cài đặt font trên Windows cho Ubuntu

Posted on May 29, 2007

2


Đầu tiên bạn mở cửa sổ shell ra (Alt+F2: gõ vào gnome-terminal). Sau đó bạn gõ vào sudo vim /etc/apt/sources.list để sửa file sources.list:

Bở comment (dấu #) khỏi các dòng sau:

deb http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu/ feisty universe
deb-src http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu/ feisty universe

deb://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu/ feisty-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu/ feisty-backports main restricted universe multiverse

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu feisty-security main restricted
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu feisty-security main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu feisty-security universe
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu feisty-security universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu feisty-security multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu feisty-security multiverse

Nếu không có bạn có thể thêm vào cuối file.

Sau đó bạn save và đóng file lại rồi chạy câu lệnh sau:

sudo apt-get update

Và cài đặt font trênwindows bằng lệnh:

sudo apt-get install msttcorefonts

Advertisements
Posted in: Kỹ thuật, Linux