Cấu hình IP tĩnh cho Ubuntu

Posted on May 28, 2007

2


Mặc định khi cài đặt Ubuntu sẽ cấu hình máy của bạn sử dụng DHCP (IP động), mà nếu muốn cung cấp dịch vụ như CSDL Oracle hoặc các dịch vụ mạng khác trong mạng LAN thì tốt nhất máy của bạn nên để IP tĩnh.

Đầu tiên bạn mở console ra và gõ sudo vim /etc/networking/interfaces, bạn sẽ thấy trong file này có cấu

hình các card mạng của bạn theo thứ tự eth0, eth1 … tương tự như sau

 

auto eth0

iface eth0 inet dhcp

 

Bạn hay đổi dòng trên thành

 

autho eht0

iface eth0 inet static

address <IP tĩnh mà bạn muốn sử dụng vd: 10.0.0.10>

netmask 255.255.255.0

gateway <IP của gateway vd: 10.0.0.2>

 

ở đấy

 

Sau đó bạn mở file cấu hình: sudo vim /etc/resolv.conf và đổi

 

nameserver <ip của dns server trong mạng vd :10.0.0.5>

 

Sau đó chúng ta khởi động lại dịch vụ mạng để các cấu hình trên có hiệu lực:

 

sudo /etc/init.d/networking restart

Advertisements