Linux, cấu hình utf8 cho MySql 4.1

Posted on February 7, 2007

0


Trước hết tắt mysql:

service mysql stop

Sau đó sửa file /etc/my.cnf (phải có quyền root) và thêm vào đoạn sau ở bên dưới [mysqld]

init-connect=’SET NAMES utf8′

collation_server=utf8_unicode_ci

character_set_server=utf8

sau đó save lại và bật lại mysql:

service mysql start

Advertisements