Màn hình desktop qua các thời kỳ

Posted on August 25, 2006

2


Hehe cái blog của bác http://quanganhdo.wordpress.com/ nhiều cái hay ho phết

Tháng 1 năm 1984: Macintosh System 1

january-1984-macintosh-system-1.png

Tháng 4 năm 1985: Macintosh System 2

april-1985-macintosh-system-2.png

Tháng 11 năm 1985: Microsoft Windows 1.0

november-1985-ms-windows-10.jpg

november-1985-ms-windows-10-2.jpg

Tháng 1 năm 1986: Macintosh System 3

january-1986-macintosh-system-3.png

Tháng 3 năm 1987: Macintosh System 4

march-1987-macintosh-system-4.png

1987: Macintosh System 5

1987-macintosh-system-5.gif

Tháng 12 năm 1987: Microsoft Windows 2.0

december-1987-ms-windows-20.jpg

december-1987-ms-windows-20-2.jpg

Tháng 4 năm 1988: Macintosh System 6

april-1988-macintosh-system-6.png

Tháng 5 năm 1990: Microsoft Windows 3.0

may-1990-microsoft-windows-30.png

Tháng 5 năm 1991: Macintosh System 7

may-1991-macintosh-system-7.png

Tháng 8 năm 1992: Microsoft Windows 3.1

august-1992-ms-windows-31.jpg

Tháng 8 năm 1992: Macintosh System 7.1

august-1992-macintosh-system-71.jpg

Tháng 3 năm 1995: Macintosh System 7.5

march-1995-macintosh-system-75.png

Tháng 8 năm 1995: Microsoft Windows 95

august-1995-ms-windows-95.png

Tháng 7 năm 1997: Mac OS 8

july-1997-mac-os-8.png

Tháng 6 năm 1998: Microsoft Windows 98

june-1998-ms-windows-98.png

Tháng 7 năm 1998: KDE 1.0

july-1998-kde-10.jpg

Tháng 10 năm 1999: Macintosh System 9

october-1999-macintosh-system-9.png

Tháng 10 năm 2000: KDE 2.0

october-2000-kde-20.jpg

Tháng 9 năm 2001: Mac OS X 10.1

september-2001-mac-os-x-101.jpg

Tháng 10 năm 2001: Microsoft Windows XP

october-2001-ms-windows-xp.jpg

Tháng 11 năm 2005: KDE 3.5

november-2005-kde-35.jpg

Mac OS X 10.5

mac-os-x-105.jpg

Microsoft Windows Vista

ms-windows-vista.jpg

Nguồn: Digg.com

Advertisements