MVP, HMVP, Event Agregator pattern!

Posted on May 14, 2006

2


Cuối cùng ngày hôm qua mình cũng hoàn thành mô hình ứng dụng phía client cưa dự án. Giống như một sự kết hợp tuyệt vời giữa ngọt và béo, mình sửa mô hình MVP bà Event agregator đi một chút và lấy ý tưởng của HMVC để tạo ra HMVP pattern theo mô hình phân cấp. Có vẻ như thiết kế phần Presentation layer đã tương đối hoàn chỉnh.

Biết thưởng cho mình cái gì nhân dịp này nhỉ :D!

Advertisements