HelloWorld tutorial with WebWork

Posted on February 19, 2006

0


Hôm nay rảnh rỗi ngồi viết một cái simplest tutorial sử dụng webwork framework cho ứng dụng web.
Yêu cầu
Bạn phải có các gói thư viện sau:
webwork-2.2.1.jar, xwork.jar, oscore.jar. ognl.jar, common-logging.jar

Bắt đầu
Tạo một ứng dụng web bình thường có các thư mục WEB-INF, WEB-INF/lib, WEB-INF/classes
Copy tất cả các file jar vào thư mục lib
Tạo file web.xml trong thư mục WEB-INF có nội dung như sau:

webwork
com.opensymphony.webwork.dispatcher.FilterDispatcher

webwork
/*

org.springframework.web.context.ContextLoaderListener

Như các bạn thấy ở trên mọi yêu cầu từ phía client đều được gửi đến lớp FilterDispatcher của WebWork.
Tạo file applicationContext trong thư mục WEB-INF, file này được yêu cầu bởi ở đây WebWork sử dụng Spring Framework.

Tạo file xwork.xml trong thư mục classes. File này có nhiệm vụ cấu hình cho webwork

hello.jsp

Ở đây chúng ta khai báo một action duy nhất là hello, khi action này thực hiện phương thức execute và trả về “success” thì file hello.jsp sẽ được gửi tới người dùng.

Tạo lớp example.HelloWorld với nội dung sau

package example;

import com.opensymphony.xwork.ActionSupport;

/**
* Created by IntelliJ IDEA.
* User: Le Manh Cuong
* Date: Feb 15, 2006
* Time: 6:00:07 PM
* To change this template use File | Settings | File Templates.
*/
public class HelloWorld extends ActionSupport {
String hello;

public String getHello() {
return hello;
}

public String execute() throws Exception {
hello = "Hello, WebWorld!";
return SUCCESS;
}
}

Lớp HelloWorld này đảm nhiệm cả hai công việc là Bean và xử lý (đảm nhận vai trò của cả ActionForm và Action trong Struts).

Cuối cùng chúng ta tạo 2 file jsp là index.jsp và hello.jsp. Trong 2 file này chúng ta có sử dụng taglib của WebWork.
index.jsp

A simple form with no data

Click the
button below to activate HelloWorld.


hello.jsp

Success page for form with<br /> no data

Advertisements