Hướng dẫn Download và cài đặt Atlas template cho VS.NET 2005

Posted on January 8, 2006

1


Đầu tiên yêu cầu bạn phải có Visual Studio 2005 hoặc Visual Web Developer 2005 Express Edition.

Sau đó Download Atlas template từ địa chỉ sau http://msdn.microsoft.com/asp.net/info/future/atlastemplate/ và cài đặt bình thường.

Sau khi cài đặt bạn mở VS.NET 2005 ra và tạo một web site mới, chọn template là Atlas template.

Advertisements