Build Liferay 3.6.0 từ Source Code!

Posted on January 7, 2006

0


– Cài đặt các tool và soft sau đây: jdk 1.4.2.05, Ant, Jikes.
– Download hai file liferay-portal-ent-3.6.0-src.zip (source) và liferay-portal-ent-3.6.0-jboss-tomcat.zip từ liferay.com
– extract liferay-portal-ent-3.6.0-src.zip ra C:\portal
– Vào source tạo thêm một file release.[ten dang nhap win].properties. Copy toàn bộ nội dung từ file release.properties sang release.[ten dang nhap win].properties và sửa lại nội dung (lp.ext.dir=C:/portal/ext).
– Từ source chạy ant start, ant build-ext nó sẽ tạo thư mục ext cho mình.
– copy liferay-portal-ent-3.6.0-jboss-tomcat.zip vào ext/download.
– Vào thư mục ext/servers/ sửa lại file build-parent.xml để nó không download file trên mạng về.

–>

– Từ ext/servers/ chạy ant build-jboss-tomcat.
– Từ ext chạy ant deploy
– vào ext/servers/jboss-tomcat/ và khởi động jboss

XONG! có vẻ rất đơn giản, hờ hờ. Sao không đưa tài liều hướng dẫn lên mạng nhỉ.

Advertisements
Posted in: Java